I Turniej o Puchar Księdza Biskupa Administratora Archidiecezji Białostockiej

Maj 11, 2021 | Sport

W dniu 15 maja 2021 r. Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Białostockiej, będzie organizatorem I Turnieju o Puchar Księdza Biskupa Archidiecezji Białostockiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej.

Regulamin rozgrywek I Turnieju o Puchar Księdza Biskupa Administratora Archidiecezji Białostockiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej

§1 Rozgrywki I Turnieju o Puchar Księdza Biskupa Archidiecezji Białostockiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej, rozgrywa się w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§2 Cele: rozwijanie sportowych pasji u Służby Liturgicznej Archidiecezji Białostockiej, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, nawiązanie relacji i zaciśnięcie więzi pomiędzy Służbą Liturgiczną z różnych parafii naszej archidiecezji, pomiędzy ministrantami, lektorami i ceremoniarzami, a duszpasterzami, a także pewnego rodzaju wynagrodzenie Służby Liturgicznej Archidiecezji Białostockiej za ich całoroczny trud służby przy ołtarzu.  

§3 Termin i miejsce

Turniej rocznika:  rozgrywany jest w sobotę 15.05.2021 w godzinach 10:00-14:30

Terminy gier ustala koordynator przed inauguracją Turnieju w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn. Turniej odbywać się będzie na boiskach z naturalną  murawą na Stadion Miejski w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1

§4 Uczestnicy

  1. Dopuszcza się przeprowadzenie rozgrywek w następujących kategoriach wiekowych:

 MINISTRANT: 2009 – 2013

 LEKTOR MŁODSZY: 2005 – 2008 

 LEKTOR STARSZY: 2000 – 2004.

 OPEN: 1999 i starsi

       2. Prawo udziału w Turnieju posiadają ministranci, lektorzy i ceremoniarze Archidiecezji Białostockiej, których przynależność do Służby Liturgicznej potwierdzona zostanie przez księdza opiekuna na piśmie (w przypadku jego nieobecności) bądź osobiście przed rozpoczęciem Turnieju.

        3. Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek danej kategorii wiekowej wyłącznie drużynę, do której został przypisany podczas zapisów. 

§5 Drużyny

       1. Drużyny składają się z 8 zawodników oraz opiekuna (zaleca się by był nim ksiądz). 

       3. Opiekun/Ksiądz jest jedyną osobą upoważnioną do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych oraz próśb organizacyjnych dotyczących prowadzonej drużyny.

 §6 Zgłoszenia

    1. Do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe.

    2. Zgłoszeń dokonywać należy u koordynatora Turnieju. 

    3. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 02.05.2021 na adres e-mail: lso@archibial.pl lub wyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych.

    4. Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na osobie zgłaszającej/księdzu opiekunie.

    5. W Turnieju mogą brać udział jedynie drużyny zgłoszone w ustalonym terminie.

    6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

    7. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach I Turnieju Piłki Nożnej Służby Liturgicznej zobligowana jest do dostarczenia następujących dokumentów przed rozpoczęciem turnieju:

Lista uczestników danej drużyny podpisana przez księdza opiekuna (jest jednoznacznie potwierdzeniem przynależności osób zgłoszonych do Służby Liturgicznej) – identyczną listę należy wysłać na podany wyżej e-mail przy zgłaszaniu drużyny.

Pisemna zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna, każdego zawodnika do lat 18 biorącego udział w turnieju, oświadczenie wyrażające zgodę na udział w turnieju i wykorzystaniu wizerunku zawodnika przez Organizatorów. Legitymacje szkolne, bądź inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość zawodnika.

     8. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników turnieju.

     9.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

W CELU UTRZYMANIA PORZĄDKU ORGANIZACYJNEGO W SZATNIACH MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO ZAWODNICY, TRENERZY I KIEROWNICY DRUŻYN

§7 Wpisowe do Turnieju: Koszt wpisowego to 50 zł od drużyny. Wpisowe płaci opiekun drużyny w dniu Turnieju, przed jego rozpoczęciem w biurze zawodów.

§8 System rozgrywek 

      1. Szczegółowy schemat rozgrywek Turnieju ustalony zostaje w oparciu o ilość zgłoszonych drużyn.

§9 Rozgrywki

      1. Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny.

      2. Mecze rozgrywane będą albo w grupach a potem w fazie pucharowej, albo tylko w grupie każdy z każdym. Wszystko zależy od ilości drużyn w danej kategorii wiekowej.

      3. Podział zespołów na grupy dokonywany jest wg doboru losowego.

      4. Mecze wewnątrz grupy rozgrywane są wg zasady każdy z każdym. Z grup dwie najlepsze drużyny awansują do fazy pucharowej o nazwie Liga Mistrzów i walczą o miejsca od 1-8. Reszta drużyn, które zajęły miejsca 3,4 i 5 zagrają w fazie pucharowej o nazwie Liga Europejska i walczą o pozostałe miejsca.   

       5. Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.

     6. W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu brana jest pod uwagę różnica ilości bramek strzelonych do straconych, przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia organizator zarządza losowanie.

     7. W przypadku tej samej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma zespołami tworzona jest „mała tabela”. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisów lub równej ilości punktów decyduje różnica ilości bramek strzelonych do straconych w małej tabeli; następnie ilość bramek strzelonych w małej tabeli. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia liczy się różnica pomiędzy liczbą bramek strzelonych i straconych w dużej tabeli, a następnie rozstrzyga ilość bramek strzelonych w dużej tabeli.

Przy dalszej równości organizator zarządza losowanie.

     8. Wyniki fazy pucharowej decydują o miejscach zajętych w Turnieju. W przypadku remisu w fazie pucharowej  o miejscu decydują rzuty karne

§10 Przepisy

     1. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza (1+5) w każdej kategorii wiekowej.

     2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym dostosowanym do gry na trawie – zakaz metalowych korków.

     3. Piłki do gry w rozmiarze 5, dostarczone przez  organizatora.

     4. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi :

Dla 4 zespołów w grupie → 2 x 10 min

Dla 5 zespołów w grupie → 1 x 15 min

Dla 6 zespołów w grupie → 1 x 12 min

Dla 7 zespołów w grupie → 1 x 10 min lub inny wymiar czasowy w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (określa organizator Turnieju).

     5. Wymiary bramek: 5×2.

     6. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów kat. U13; 9 m kat.U19

     7. Wymiary boiska wynoszą:

kat. U19 – 50 – 60 m. (długość) x 60 – 40 m. (szerokość);

kat. U11 – 40 – 46  m. (długość) x 60 – 40 m. (szerokość)

     8. Wznowienie piłki  z autu -zawodnik wykonuje podanie po ziemi. Piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm). Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry.

     9. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może przekroczyć linii środkowej przed uprzednim kontaktem z powierzchnią bądź zawodnikiem.

    10. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem.

    11. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia.

    12. Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry

w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta i czerwona kartka).

    13. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku innego zawodnika.

    14. Opiekun każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę koordynatora.

    15. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek w obecności zainteresowanych trenerów, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

   16. Zmiany zawodników: system hokejowy przy linii środkowej boiska

   17. Przy stałych fragmentach gry, zawodnicy drużyny broniącej muszą znajdować się w odległości 4 metrów od piłki

   18. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem.

   19. Obowiązuje gra bez spalonych.

   20. W przypadku gdy z danej parafii występuje trudność skompletowania drużyny w jednej kategorii wiekowej istnieje możliwość iż ministranci młodsi mogą brać udział w Turnieju w kategorii starszej np. lektor młodszy w kategorii lektor starszy. Odwrotnie nie jest to dopuszczalne czyli np. lektor starszy nie może grać w kategorii lektor młodszy

§11 Przepisy porządkowe

   1. W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.

   2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz ten dotyczy również tak zwanych papierosów elektronicznych.

   3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektu podczas trwania zawodów.

   4. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, opiekunów, bądź rodziców, będą przez organizatora karane m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z Turnieju.

 §12 Walkowery i wykluczenia

    1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0

    2. Walkower drużynie przyznaje się gdy: 

a) z własnej winy nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, 

b) w spotkaniu wziął udział zawodnik nie uprawniony do gry, zweryfikowany w odpowiednim czasie, 

c) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci, 

d) drużyna samowolnie opuści boisko, 

e) której zawodnik, trener, opiekun lub rodzic w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego, przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów innej drużyny, 

f) której trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę organizatora,

g) niedopuszczalne i wielce nieuczciwe jest aby w Turnieju brały osoby które nie są ministrantami. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce drużyna z danej parafii zostanie zdyskwalifikowana na okres jednego roku (z zakazem udziału w II Turnieju w następnym roku)

   3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku.

  4. W przypadku notorycznego łamania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu drużyna może zostać ukarana wykluczeniem z Turnieju. 

§13 Dane kontaktowe

   1. Wszystkie zapytania, zgłoszenia do Turnieju proszę kierować do koordynatorów turnieju: lso@archibial.pl

* Uwaga, organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

* Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator Turnieju.